logo

Privacyverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.bonstato.eu bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Bonstato gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u ja hebt gezegd op het coachingstraject of een overeenkomst met ons sluit.

Het intakeformulier verwerkt Bonstato voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematieken die spelen met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om u op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het coachingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Bonstato verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden alleen verstrekt aan derden met uw toestemming.

Wanneer er tijdens of na een coachsessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Diagnoses, andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

Bonstato verwerkt ook persoonsgegevens; zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer hiertoe een wettelijk verplichting geldt,; zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bonstato verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het intakeformulier.

STATISTIEKEN/GOOGLE ANALYSTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

GEBRUIK VAN COOKIES

Bonstato maakt alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Bonstato heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DELEN MET ANDEREN

In sommige situaties is overleg met andere leefstijlcoaches gewenst. Op deze manier zijn we nog beter in staat om u te helpen. Uw gegevens worden niet zomaar gedeeld met derden zonder uw toestemming en zullen deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

DIGITAAL NIEUWS/BLOGS

Met het aanbieden van nieuws/blogs worden onze relaties geïnformeerd over nieuws omtrent onze diensten en leefstijl gerelateerde informatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere e-mail bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens opvragen die wij van u bewaren. Indien deze onjuistheden bevatten, kunt u met een schriftelijk verzoek de gegevens laten wijzigen of laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BEWARING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met u en/of de opdrachtgever is afgesproken.

CONTACTGEGEVENS

Bonstato
Hannie Piels
Clara Visserplaats 7
2331 BN Leiden
Telefoon: 06 400 55 293
E-mail: hanniepiels@bonstato.eu
KvK nummer: 28112988
Banknummer: NL89INGB 0005 1043 04 t.n.v. Bonstato bv

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.